Available courses

PRACTICA DE TRADUCERE, anul 3 in anul universitar 2019-2020


PRACTICA DE TRADUCERE in anul universitar 2019-2020, studenții anului 2

textCursul Lingvistica Textului este destinat studenţilor anului I înmatriculaţi la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi are drept scop formarea competentelor lingvistice, însusirea caracteristicilor definitorii textului: standardele de textualitate, precum si perceperea si identificarea diferitelor abordări ştiinţifice ce au ca obiect de studiu - textul. Pe lângă materialele teoretice, cursul furnizează o varietate de texte (tipuri de texte, esee, poezii, etc.) cu sarcini practice, fapt ce ajută studenţii să conştientizeze trăsăturile specifice ale textului, să decodifice mesajul, să se familiarizeze cu elementele esenţiale ale textului şi să fie antrenaţi si într-un exerciţiu de analiză a operelor originale a autorilor englezi si americani. Concomitent, cursul se axează pe diferite perspective de analiză a diferitor tipuri de texte literare şi dezvoltarea gândirii critice din cadrul orelor de curs.


Cursul Etapele şi capodoperele literaturii universale este disciplină fundamentală obligatorie, predată studenţilor din anul I, semestrul II. Acest curs constituie un studiu de iniţiere în istoria literaturii universale şi explorare a perioadelor ilustre şi operelor reprezentative de la origini până în prezent comportând următoarele capitole: literatura antică, literatura medievală, literatura renascentistă, literatura Luminilor,        literatura romantică, realismul în literatura universală, poezia modernă, proza modernă, tendinţele literare din a doua jumătate a secolului al XX-lea.


Cursul de Traducere consecutivă  face parte din categoria disciplinelor de studii obligatorii și face parte din sistemul de discipline menite să asigure o instruire multilaterală a viitorului traducător/interpret. Cursul dat este constituit pe baza anumitor principii, care au drept scop dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor necesare unui interpret implicat în traducerea consecutivă. Cursul dat se încadrează în modelul de formare profesională multilaterală a traducătorilor.


Cursul Tipologia textului scris și strategia traducerii  cuprinde întrebările practice de traducere şi se constituie ca un curs de iniţiere în traducerea specializată. Cursul are ca obiectiv principal crearea de competenţe necesare pentru actul de traducere de texte specializate din diferite domenii. Disciplina se predă pe parcursul semestrului IV.

 

Cursurile Traducerea consecutivă și simultană (Limba modernă – limba A) este constituit pe baza anumitor aspecte, care au drept scop dezvoltarea abilităţilor şi competențelor necesare unui interpret.
Dezvoltarea economiei, culturii, politicii şi ştiinţelor necesită un continuu schimb de informaţii. Zilnic, în fiecare clipă, pe tot globul pământesc se efectuează un număr mare de traduceri orale în organizaţii internaţionale, tratative politice, negocieri comerciale, conferinţe, traduceri pentru presă şi televiziune, radio.


Cursurile de Traducere consecutivă și simultană acoperă o varietate stimulativă de discursuri video, sau audio discursuri, care se găsesc într-o vastă complementaritate cu ariile de competențe din domeniul lingvisticii, gramaticii limbii engleze, lexicul, interpretări în stiluri, registre și tematici diferite. Cursurile contribuie la însușirea competențelor de interpretare orală și la atingerea unui standard lingvistic necesar promovării interpretării consecutive și simultane.       

Cursul de Lingvistica Aplicată urmăreşte familiarizarea cu investigații și soluții problemelor ce apar în realitate şi în care limba este implementată jucând un rol principal. Programul este orientat la studierea a diferitelor domenii ale lingvisticii aplicate, noţiuni echivalente, sugestii şi soluţii practice.

Prin intermediul sarcinilor practice studenţii îşi dezvoltă aptitudini fundamentale analitice, cognitive şi lingvistice la cel mai înalt nivel .


Cursul special prevede respectarea principiului de continuitate şi metodologia aplicării atît a educării
formative şi interactive cît şi a noilor tehnologii de predare/învăţare ale limbilor străine.Cursul “Introducere în sociolingvistică limbii engleze” prevede o abordare interdisciplinară a variantelor limbiiengleze şi anume:sociolingvistica,etnolingvistics,istoria limbii, pragamatica,dialectologia, etc.


Cursul universitar „Diplomaţia: istorie, terminologie, personalităţi” reflectă analiza şcolilor diplomatice; concepţiilor de bază; dezvoltării serviciului diplomatic; eficienţei instrumentariului diplomatic în aranjamentele internaţionale; evoluţiilor calităţilor profesionale şi morale ale diplomaţilor; protocolului şi ceremonialului diplomatic. Acest curs este adresat tuturor celor care studiază relaţiile internaţionale şi diplomatice: studenţi, doctoranzi, lectori universitari, profesori de istorie.


Cursul Etica și cultura profesionala este  destinat studenţilor de la specialitatea Relaţii internaţionale şi Politologie. Obiectivele vizate sunt: de a instrui și pregăti studenţii pentru activitatea profesională, în calitate de diplomaţi, specialiști în domeniul relațiilor internaționale şi administrării instituțiilor sectorului public și privat, care sunt obligați să însușească experiențele pozitive în comunicare cu cetățenii statelor lumii. În acest context, conținutul prelegerilor este constituit așa, încît studentul să poată destoinic să-și reprezinte ţara, să-și dezvolte sentimentul mîndriei de cetățean al ei, de slujitor al intereselor țării pe arena internațională. Studenţii obţin o educaţie elevată şi îşi consolidează nivelul de cultură generală, își formează cultura muncii în domeniul relațiilor internaționale.  


Cursul dat elucidează şi analizează esenţa relaţiilor internaţionale contemporane de după destrămarea Uniunii Sovietice – de la bipolaritate la multipolaritate prin intermediul celor monopolare în anii ’90. În cadrul lui se examinează astfel de probleme importante cum sînt aprecierile relaţiilor internaţionale actuale după dispariţia sistemului bipolar de către ştiinţa politică contemporană, priorităţile politice externe ale principalilor actori internaţionali, starea relaţiilor bilaterale ale marilor puteri mondiale, colaborarea lor în domeniul asigurării securităţii racheto-nucleare în lume. O atenţie deosebită se acordă problemelor integrării europene şi extinderii NATO spre Est. Nu sînt ignorate nici relaţiile Republicii Moldova cu actorii internaţionali principali. Se finisează cursul cu unele încercări de modelare a relaţiilor internaţionale în sec. al XXI-lea.


Cursul dat a fost alcatuit pentru studierea mai profundă a cursului de istorie a relaţiilor internaţionale în etapa contemporana. Cursul cuprinde spatiul cronologic dintre ultimul an al primului razboi mondial şi începutul sec. al XXI-lea şi orienteaza studenţii în vederea studierii proceselor politice şi social-economice ce au derulat în relaţiile internaţionale în perioada data; a rolului maselor populare, al statelor, guvernelor şi partidelor politice în procesele sus numite, al personalitaţilor remarcabile ale epocii date.Disciplina „Serviciul diplomatic al statelor străine” include trei niveluri de formare profesională: cunoaștere, aplicare și integrare. Scopul cursului este de a studia evoluția instituțiilor diplomatice ale statelor străine, evidențiind particularitățile lor de organizare și funcționare. Cursul a fost elaborat în baza generalizării studiilor naționale și celor editate peste hotare, consacrate diplomației statelor străine și funcționării serviciilor diplomatice. Sarcinile cursului sunt: de a studia premisele istorice care au determinat instituționalizarea serviciului diplomatic în diferite țări; de a însuși regulile, procedeele și metodele activității diplomatice ale diferitor țări; de a se familiariza cu funcțiile MAE și misiunilor diplomatice ale statelor străine.


Cursul ”Protocolul și ceremonialul diplomatic” este adresată studenţilor de la specialitatea Relații internaționale, Limbi străine. Sarcinile cursului dat este de a instrui și pregăti studenții pentru viitoare activitate profesională, în calitate de diplomați și translatori, care tind de a obține rezultate pozitive în comunicare cu străinii și de a se integra în sistemul global al relațiilor internaționale. Învățând destoinic să reprezinte țara, studenții obțin o educație elevată și își ridică nivelul lor de cultură. Scopul cursului este să însușească regulile și procedurile de organizare și desfășurare a activităților protocolare, realizate în practica diplomatică contemporană.


Trăim într-o epocă de schimbări majore şi dacă oricare din noi ar încerca să pătrundă în lumea protocolului, ceremonialului şi a bunelor maniere, cunoştinţele pe care le-ar obţine i-ar servi ca reper în actul de umanizare a relaţiilor cu semenii săi, contribuind astfel la crearea unei societăţi cu adevărat democratice în care să predomine valorile general umane.

Disciplina este destinată studierii de către studenţii de la programul de studii 0312.2. Relaţii internaţionale, în semestrul VI de studii şi Traducere și interpretare, în semestrul VI. Acest program se bazează pe cursurile studiate anterior – „Bazele diplomaţiei”, „Serviciul diplomatic şi consular”, „Protocolul şi ceremonialul diplomatic”, „Protocolul oficial al Republicii Moldova”, cu aprofundarea cunoştinţelor în domeniul redactării corespondenţei diplomatice. Toate aceste aspecte teoretice formează o viziune profesionistă referitoare la procesul de organizarea, planificare şi şi desfăşurare a activităţii diplomatice a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care au ca scop formarea competenţelor de cunoaştere, de aplicare în practică şi de a efectua diverse studii şi cercetări. Beneficiarii unităţii de curs sunt studenţii programului de studii: 0312.2 Relaţii internaţionale.

Provenind din fosta Uniune Sovietică şi avвnd lideri formaţi оn perioada sovietică, noul stat independent Republica Moldova şi-a definit ca prioritate a politicii externe (considerată pivotul supravieţuirii economice), menţinerea R.M. оn cadrul structurilor politico-economice nou-constituite pe fostul teritoriu sovietic. Din cele 15 republici ce constituiau Uniunea Sovietică, doar cele trei mici republici baltice (Estonia, Lituania şi Letonia) s-au distanţat de realităţile post-sovietice, ele solicitвnd оncă din septembrie 1991 să fie admise оn N.A.TO. şi au оnceput negocierile de admitere оn Comunitatea Economică Europeană (azi U.E.)

Atît politica externă, cоt şi interesul naţional al tоnărului stat оn tranziţie, s-au aflat оntr-un proces anevoios de devenire, оn căutarea propriei identităţi, trecînd prin mai multe perioade de evoluţie.


Businessul internațional reprezintă cursul ce priveşte pregătirea economică a specialiştilor în comerțul internațional. El este menit să furnizeze conceptele fundamentale ale mecanismelor de dezvoltare și lansare a businessului internațional. Programa cursului include analiza problemelor actuale a businessului internațional: prioritățile, factorii ce determină businessul internațional, formele businessului internațional, întreprinderile, concurenţa internațională, pieţele internaționale, specificul businessului peste hotare.


Disciplina este destinată studierii de către studenţii anului I de la Facultatea Limbi Străine a principalelor aspecte teoretice ale fenomenului numit limbă, ceea ce va lărgi orizontul lor de cultură lingvistică şi îi va ajuta să răspundă adecvat provocărilor vieţii cotidiene şi ale activităţii profesionale. Scopul cursului este familiarizarea studenţilor cu concepte fundamentale ce ţin de teoria limbii, iniţierea lor în unele probleme controversate de teorie a limbii. Obiectivele urmărite sugerează necesitatea de a aborda aspecte, precum: lingvistica în contextul altor ştiinţe, compartimentele ei de bază, distincţiile limbaj – limbă – vorbire, sincronie – diacronie, formă – conţinut, formele de existenţă a limbii, natura semiotică a limbii, caracterul sistemic al limbii, teoria nivelurilor limbii, unităţile de la diferite niveluri şi funcţionarea lor, clasificarea limbilor, funcţiile limbii, raportul dintre limbă şi gândire, metode utilizate în lingvistică etc.

                                                                                             

Diplomacy as a structural element of the political system and as a means offoreign policy has evolved with society. Specificity and its character corresponds to socio-political relations, political regimes, state objectives in foreign policy.


După declararea independenţei Republicii Moldova a devenit subiect al relaţiilor internaţionale. Aceasta a impus studierea relaţiilor iternaţionale şi a diplomaţiei Moldovei ca tradiţie, continuitate, realitate istorică, începînd cu anul 1359 – formarea Ţării Moldovei.

În prezent, în prim plan, se evidenţiază necesitatea promovării imaginii Republicii Moldova şi realizării vectorilor politicii externe a statului moldovenesc contemporan. Aceste obiective au dictat necesitatea pregătirii cadrelor naţionale înalt calificate în domeniul relaţiilor internaţionale şi diplomaţiei.

În ultimile decenii, la instituţiile superioare de învăţămînt din Republica Moldova au fost deschise noi specialităţi, menite să răspundă acestor cerinţe, precum „Relaţii internaţionale”, „Relaţii economice internaţionale”, „Drept internaţional”, etc. Cursul „Istoria diplomaţiei Moldovei” este unul fundamental în pregătirea specialiştilor în domeniile nominalizate.

Sistemul actual al relaţiilor internaţionale este unul complex şi are la bază istoria milenară  de căutări, soluţii şi evoluţii. Statul Moldova a fost şi subiect şi obiect al acestor relaţii internaţionale. Cursul “Istoria diplomaţiei Moldovei” ca disciplină de studiu analizează evoluţia cronologică a evenimentelor istorice care au tangenţă cu Moldova de la antichitate pînă la etapa contemporană. Logica evenimentelor studiate presupun o generalizare şi evidenţiere a specificului diplomaţiei naţionale la fiecare etapă istorică: antichitate, evul mediu, epoca modernă, contemporanietate.

Cursul studiază domeniul diplomaţiei moldoveneşti în contextul evenimentelor istorice, utilizînd cunoştinţele acumulate  de studenţi la cursurile de istorie universală, istorie naţională a Moldovei, filosofie, politologie etc.

Cursul “Istoria diplomaţiei Moldovei” este propus studenţilor la specialitatea „Relaţii internaţionale”, „Relaţii economice internaţionale” etc.


DREPT CONSTITUȚIONAL ESTE UN CURS DESTINAT STUDENȚILOR, CICLUL I STUDIU. CURS UNIVERSITAR
Temele 1-6


Istoria marketingului este caracterizată printr-o generalizare progresivă în toate sectoarele vieţii economice şi sociale începând cu bunurile de larg consum şi extinzându-se la bunurile industriale şi servicii şi pătrunzând în do-meniul activităţilor politice şi chiar religioase.

În evoluţia sa, marketingul s-a izbit de numeroase obiecţii de principiu pentru că foarte greu furnizorii de produse şi servicii admit că nu cunosc în profunzime nevoile clienţilor şi modul particular de manifestare a cererii.

Serviciile spre deosebire de produse, nu sunt tangibile. Evaluarea calită-ţii lor este făcută de către consumator prin intermediul asocierilor tangibile. Obţinerea fidelităţii clientului de servicii este mai dificilă decât în domeniul bunurilor materiale. Fidelitatea se obţine numai prin câştigarea încrederii. Le-gătura între încredere şi fidelitate este relevată chiar de etimologia acestor două cuvinte bazată pe latinescul „fides”


Учебная дисциплина "мировая экономика и международные экономические отношения" (для докторантов) является обязательным курсом для докторантов ()аспитантов всех специальностей и форм учебного процесса третьего цикла обучения (ciclu III - doctorantura). 

Cursul dat a fost alcatuit pentru studierea cursului de istorie politică modernă şi contemporană a Europei şi Americii. El cuprinde spatiul cronologic de la mijlocul sec. al XVII-lea şi până la începutul sec. al XXI-lea şi orienteaza studenţii în vederea studierii proceselor sociale şi politice ce au derulat în perioada data; a rolului maselor populare, al statelor, guvernelor şi partidelor politice în procesele sus numite, al personalitaţilor remarcabile ale epocii date. Alcătuind cursul în cauză, autorul s-a bazat pe metodologia materialist-dialectica şi pe întelegerea materialista a istoriei, tot odată reieşind în aprecierile şi concluziile sale, din morala şi valorile general-umane.


Materialul didactic destinat studenţilor ciclului I de studii, întitulat ”Culegere de teste la disciplina „Drept contravenţional material – partea generală” Vol.I., cu modificările şi completările prevăzute de Legea Nr. 208 din 17.11.2016 privind modificarea şi completarea Codului contravențional al Republicii Moldova.


Drept comercial. Curs destinat studențiilor anului III, învățământ la zi.  Facultatea Drept, IRIM.

Обеспечение устойчивого экономического роста, эффективного использования национальных богатств, защита экономических интересов страны возможны при условии создания системы экономической безопасности государства в целом, так и отдельных хозяйствующих субъектов.В связи с этим возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах-экономистах, способных профессионально обеспечивать экономическую безопасность и создавать условия для соблюдения законности и правопорядка в сфере экономики. 

Dreptul civil constituie una din ramurile dreptului național privat.


Disciplina este destinată studierii de către studenții de la programul de studii 365.1. Drept, în semestrul II de studii. Este o disciplină care ajută studenții de a obține cunoștințe teoretice referitoare ca știința teoriei constituției prin prisma doctrinelor comparate. Acest program cuprinde întrebările și se bazează pe subiecte studiate anterior, cu aprofundarea cunoștințelor în diverse domenii adiacente.  Întrebările sunt ancorate pe studiul conceptelor „sistem prezidențial”, „regim politic”, „democratizare instituțională”, „guvernare ideală, etc. Toate aceste aspecte teoretice formează o viziune globală referitoare la procesul de organizarea, planificare și control a relațiilor internaționale în materia constituțională, ceea ce are ca scop de a forma competențe de cunoaștere, de aplicare în practică și de a efectua diverse studii și cercetări.
I. Preliminarii

În introducere în germanistică se descrie istoria germanilor antici şi istoria limbilor acestora. Se presupune că toate limbile germanice provin de la limba protogermanică din antichitate. Limbile germanice sunt o grupă de limbi indo-europene vorbite în nordul Europei şi în alte părţi ale lumii. Limbile germanice, în special engleza şi germana, sunt printre cele mai răspândite şi vorbite limbi din lume. Multe limbi germanice pe parcursul istoriei au avut alfabete diferite de cel latin, dar în prezent toate limbile germanice folosesc alfabetul latin. De asemenea, limbile germanice au, în general, foarte multe dialecte diferite, deşi multe variante şi dialecte ale lor au dispărut. Sarcini a cursului constă în a cunoaşte trăsături caracteristice ale grupei limbilor germanice din familia limbilor indo-europene, etapele principale ale dezvoltării şi particularităţile principale ale grupei  limbilor germanice şi a fiecărei limbi germanice aparte.  Cursul vizat este unul dintre mai importante  pentru studenţi cu specializarea în linguistică.    Cursul de Istoria literaturii engleze I urmăreşte evoluţia literaturii engleze de la origini până în secolul al XVIII-lea.Cursul combină prezentarea generală a perioadelor istorico-literare şi a curentelor literare cu autori şi analize de text specifice. Elaborărilor detaliate de perioadă li se adaugă prezentări de autori şi analize de text exhaustive. Valorificarea judicioasă a trecutului literar se realizează în lumina standardelor prezentului, deschizând noi perspective printre vechile receptări. Cunoaşterea literaturii engleze deschide perspectiva înţelegerii şi preţuirii atât a literaturii române cât şi a literaturii universale, punând în valoare acele creaţii ale scriitorilor naţionali care au intrat în patrimonial universal. Prezentul curs urmăreşte o trecere în revistă a principalelor momente ale dezvoltării literaturii engleze, cu accentuarea unor perioade determinante pentru evoluţia acestora. De asemenea, este luată în calcul acordarea unui spaţiu mai larg scriitorilor care constituie puncte de referinţă în context mai general, concentrând atenţia spre valorile perene care au o contribuţie majoră în comprehensiunea fenomenologiei literaturii engleze. 


Economia entităților economice e o unitate de curs care este orientată spre studierea programului de studii în domeniul economic. Unitatea de curs abordează procesele și structurile economice concrete cu manifestarea lor reală și din perspectiva microeconomică. Antreprenorii care „știu cum“ se afla într-o situație favorabilă pentru obținerea veniturilor, a bunurilor și serviciilor, sunt expuși unor riscuri mai mici de nerealizare a scopurilor. Economia entităților economice poate fi definită ca un sistem de cercetare și învățare prin care se urmărește reducerea riscului de dobândire a veniturilor de către persoane și grupurile de persoane în cadrul unor comunități.

Logistica mărfurilor studiază problemele legate cu mișcarea fluxurilor în sistemele logistice de la furnizor pînă la producator și de la producator pînă la consumator


Practica relaţiilor economice internaţionale se concretizează prin încadrarea raporturilor între state şi chiar dintre societate prin organizaţii economice internaţionale. Apariţia lor devine o necesitate obiectivă, în momentul în care extinderea relaţiilor interstatale (internaţionale) de factură politică, economică, socială, ridică o serie de probleme a căror rezolvare e necesitat instituţii specializate, care să reglementeze, derularea acestor relaţii dintre statele suverane. 

Prezentul curs se adreseaza, în primul rând, studentilor de la Facultatea Mondială și Relații Economice Internaționale, specializarea Comerț Internațional, forma de învatamânt la zi, cu scopul de a oferi acestora un prim pachet de informatii referitoare la problemele de baza ale Relatiilor Economice Internationale. Cursul este astfel conceput încât sa permita masteranzilor sa cunoasca fundamentele relatiilor economice internationale, a continutului si formelor de realizare a acestui tip de relatii internationale, precum si pe întelegerea mecanismului acestor legaturi, a factorilor care participa la acest tip de actiuni – agentii economic, statul, institutiile si organizatiile internationale.


Курс дисциплины статистика состоит из двух разделов:

1. Общая теория статистики

2. Экономическая статистика.


Integrarea economică reprezintă la ora actuală modelul cel mai desăvârşit de integrare regională. Este cert faptul, că construcţia comunitară rămâne un subiect de dezbateri permanente, deoarece chiar în ciuda faptului că îi sunt reproşate un şir de critici, acest proces a avansat până la etapa superioară de integrare, fapt ce îi imprimă un caracter unic cu influenţă determinantă în lume.

Procesul de integrare economică este prin natura sa foarte complex şi multilateral, reprezentând un domeniu vast şi fertil pentru realizarea studiilor şi cercetărilor plurdisciplinare. Dar, vom constata, în acelaşi timp, că în context actual, integrarea economică capătă un  şir de valenţe aplicative suplimentare, constituind astfel un câmp propice pentru alte experimentări novatoare prin utilizarea diverselor modalităţi de cercetare. De aceea, putem afirma, că importanţa problemelor ce ţin de manifestarea procesului de integrare economică nu diminuează în timp, ci din contra, sporeşte tot mai mult.

Cursul de prelegeri la disciplina Integrarea economică internațională este destinat tuturor studenţilor specialităţilor din profilul economic şi constă în descrieri aplicative şi evoluative a proceselor de integrare de la origini până în prezent, inclusiv tratatele de bază. El conţine reflecţii importante asupra funcţionării mecanismului de integrare economică internațională, precum şi stabileşte principiile realizării procesului de integrare.

De asemeni sunt descrise şi analizate politicile ce susţin înfăptuirea procesului de integrare economică internațională.Cursul respectiv este prevăzut pentru un volum de 60 de ore conform curriculum-ului.Cursul de traducere literară are ca obiectiv principal crearea de competenţe necesare pentru actul de traducere de texte literare. Sunt discutate și însușite etapele şi standardele de calitate privind traducerea de texte literare de diferite genuri și specii, cercetarea modului cum se traduc realiile culturale, frazeologia, proverbele, figurile de stil. Astfel, studenţii vor însuşi vocabularul specific genurilor literare, vor învăţa tehnicile de traducere a vocabularului artistic, vor face exerciţii de traducere a textelor şi fragmentelor, vor identifica echivalentele semantice în limba maternă, vor propune traduceri cît mai apropiate de realităţile artistice și literare din ţara noastră.

Programul este orientat pentru pregătirea viitorilor specialiști în vederea dobîndirii unor competențe de traducere a textelor literare, de identificare a specificului traducerii literare, de însușire a vocabularului necesar şi a formulelor curente pentru diferite situaţii de comunicare.    

Obiectivele cursului: generalizarea cunoştinţelor din domeniul traducerea literară; Identificarea bazelor teoretice ale disciplinei traducerea literară; Demonstrarea capacităţi de comparare a genurilor literare; Utilizarea limbajului în funcţie de domeniul literar; Determinarea posibilităţilor realizării traducerii diverselor texte literare; Reformularea adecvată păstrând structura logică a textului original; Argumentarea acceptabilității variantei alese; Definirea și descrierea etapelor şi elementelor procesului de traducere.Cursul de traducere specializată are ca obiectiv principal crearea de competenţe necesare pentru actul de traducere de texte specializate din domeniul economic și social-politic. Sunt discutate și însușite etapele şi standardele de calitate privind traducerea de texte specializate, cercetarea terminologică în textele economice și social-politice complexe. Astfel, studenţii vor însuşi vocabularul specific fiecărui domeniu, vor învăţa tehnicile de traducere a vocabularului specializat, vor face exerciţii de traducere a textelor şi fragmentelor, vor identifica echivalentele semantice în limba maternă, vor propune traduceri cît mai apropiate de realităţile sociale, istorice, culturale şi politice din ţara noastră.

Programul este orientat pentru pregătirea viitorilor specialiști în vederea dobîndirii unor competențe de traducere a textelor de specialitate, de identificare a termenilor de specialiate și a echivalentelor acestora în limba-țintă.   Cursul de traducere specializată are ca obiectiv principal crearea de competenţe necesare pentru actul de traducere de texte specializate din domeniul economiei. Sunt discutate și însușite etapele şi standardele de calitate privind traducerea de texte specializate, cercetarea terminologică în textele economice complexe. Astfel, studenţii vor însuşi vocabularul specific domeniului, vor învăţa tehnicile de traducere a vocabularului specializat, vor face exerciţii de traducere a textelor şi fragmentelor, vor identifica echivalentele semantice în limba maternă, vor propune traduceri cît mai apropiate de realităţile sociale, istorice, culturale şi politice din ţara noastră.

Programul este orientat pentru pregătirea viitorilor specialiști în vederea dobîndirii unor competențe de traducere a textelor de specialitate, de identificare a termenilor de specialitate și a echivalentelor acestora în limba-țintă.  
Cursul de traducere specializată are ca obiectiv principal crearea de competenţe necesare pentru actul de traducere de texte specializate din domenii precum economie și medicină. Sunt discutate și însușite etapele şi standardele de calitate privind traducerea de texte specializate, cercetarea terminologică în textele economice și medicale complexe. Astfel, studenţii vor însuşi vocabularul specific fiecărui domeniu, vor învăţa tehnicile de traducere a vocabularului specializat, vor face exerciţii de traducere a textelor şi fragmentelor, vor identifica echivalentele semantice în limba maternă, vor propune traduceri cît mai apropiate de realităţile sociale, istorice, culturale şi politice din ţara noastră.

Programul este orientat pentru pregătirea viitorilor specialiști în vederea dobîndirii unor competențe de traducere a textelor de specialitate, de identificare a termenilor de specialiate și a echivalentelor acestora în limba-țintă.   


Principalul scop constă în stabilirea regulilor generale privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă şi master în cadrul Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM). Mecanismul de îndrumare unitară şi sistemică a studenţilor şi masteranzilor de către coordonatorii ştiinţifici; criteriile comparabile de evaluare a tezelor de licenţă şi master. Obţinerea diplomei de licenţă şi master de către absolvenţii ciclu I şi II al învăţământului superior este condiţionată inclusiv de realizarea şi susţinerea tezei de licenţă şi master.

Studiile la Ciclul I, studii superioare de licenţă (nivelul 6 ISCED), se finalizează cu susţinerea examenului de licenţă, cuantificat pentru programele de 180 credite cu 5 credite ECTS. Teza de licenţă este una dintre componentele principale ale examenului de licenţă. Studiile la Ciclul II, studii superioare de master (nivelul 7 ISCED), se încheie cu susţinerea publică a tezei de master, cuantificată cu 30 credite ECTS, pentru programele de master de 120 credite.

Teza licenţă/master în domeniul relaţiilor internaţionale este elaborată prin activitate de cercetare independentă, care reprezintă condiţie obligatorie pentru obţinerea calificativului de specialist în relaţii internaţionale. Tezele/proiectele de master se publică pe pagina web oficială a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova (www.irim.md).

Teza de licenţă/master reprezintă o lucrare cu caracter ştiinţific, elaborată în mod obligatoriu de către studenţii/masteranzii care pretind a obţine titlul de licenţiat/magistru în domeniul de formare profesională. Dacă teza de licenţă reprezintă o lucrare de sinteză, executată în baza cunoştinţelor teoretice şi capacităţilor acumulate de student în perioada celor 3 ani de studii, precum şi a abilităţilor practice obţinute la în cadrul stagiilor de practică, atunci teza de master este o lucrare originală, fundamentată ştiinţific, care conţine rezultate teoretice şi/sau experimentale în domeniul relaţiilor internaţionale.Consolidarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice se realizează în cadrul stagiilor de practică. Pentru ciclul I, la specialitatea Relaţii internaţionale, planul de studii prevede trei stagii: practica de iniţiere în specialitatea Relaţii internaţionale (anul I), practica de analiză şi cercetare (anul II) şi practica de licenţă (anul III). Finalitatea fiecărui stagiu este de a elabora o dare de seamă/teză de an/licenţă.


Prezentul Curriculum universitar este un instrument metodic, ce reflectă cadrul general al predării disciplinei „Teoria Relaţiilor Internaţionale” și evaluării cunoștințelor studenților. El include trei niveluri comportamentale pe care se bazează formarea profesională: cunoaștere, aplicare și integrare. De asemenea se indică prin ce conținuturi se preconizează realizarea obiectivelor proiectate, toate acestea având drept scop ghidarea activităților de predare a profesorilor și învățare a studenților în procesul de formare a studenților. Curriculum dat presupune reliefarea cadrului conceptual, obiectivelor generale și administrarea disciplinei, precum și descrierea conținutului cursului și a obiectivelor de referință pentru fiecare temă, precum și sugestii privind orientarea activității individuale a studenților. Pentru o însușire mai profundă a Relaţiilor Internaţionale se propune studierea literaturii de specialitate.

            Curriculum dat este adresată studenţilor de la specialitatea Relații Internaționale și Politologie în cadrul cursului sunt expuse temele disciplinei Teoria Relațiilor Internaționale.               Relaţiile internaţionale sunt un domeniu complex de studii în care interacţionează atît abordările tradiţionale, cît şi cele moderniste. Relaţiile intenaţionale contemporane se caracterizează nu doar printr-o dinamică intensă, dar şi prin complexitate şi multiaspectualitate. Cursul TRI îşi propune să argumenteze faptul că relaţiile contemporane internaţionale sunt un metadomeniu care nu poate fi redus doar la relaţii politice, ele reprezentînd intense activităţi economice, juridice, comunicaţionale, informaţionale, ideologice, ştiinţifice, educaţionale, care, la rîndul lor, diminuează în mod substanţial relaţiile politice, ponderea statului pe plan internaţional. În acest sens, obiectivul disciplinei TRI constă în expunerea şi analiza aparatului categorial de bază, conceptelor fundamentale, principalelor şcoli teoretice în RI, specificului proceselor, fenomenelor, paradigmelor contemporane ale TRI. Cursul TRI îşi propune elucidarea şi comprehensiunea obiectului şi subiectului de studii al RI; problemei nivelului de analiză în RI; impactului actorilor internaţionali asupra ordinii mondiale; principalelor teorii în RI; problemei şi metodologiei în TRI; interpretărilor contemporane ale conceptului de „securitate”; conceptelor şi perspectivelor de evoluţie a ordinii mondiale; particularităţilor şi dilemelor procesului de globalizare; rolului moralei şi dreptului în RI; specificului dezvoltării şi consolidării formelor de organizare supranaţională începînd cu a doua jum. a. sec. XX.

Disciplina este destinată studierii de către studenții de la programul de studii 0312.2. Relații Internaționale, în semestrul III și IV de studii. Este o disciplină care ajută studenții de a obține cunoștințe teoretice referitoare ca știința Relațiilor Internaționale. Acest program cuprinde întrebările și se bazează pe subiecte studiate anterior, cu aprofundarea cunoștințelor în diverse domenii adiacente.  Toate aceste aspecte teoretice formează o viziune globală referitoare la procesul de organizarea, planificare și control a relațiilor internaționale, ceea ce are ca scop de a forma competențe de cunoaștere, de aplicare în practică și de a efectua diverse studii și cercetări.

Beneficiarii unității de curs sunt studenții programului de studii: 0312.2 Relații Internaționale.

Limba de predare: română, rusă.


Prezentul Curriculum universitar este un instrument metodic, ce reflectă cadrul general al predării disciplinei „Uniunea Europeană: istorie şi contemporaneitate” și evaluării cunoștințelor studenților. El include trei niveluri comportamentale pe care se bazează formarea profesională: cunoaștere, aplicare și integrare. De asemenea se indică prin ce conținuturi se preconizează realizarea obiectivelor proiectate, toate acestea având drept scop ghidarea activităților de predare a profesorilor și învățare a studenților în procesul de formare a studenților. Curriculum dat presupune reliefarea cadrului conceptual, obiectivelor generale și administrarea disciplinei, precum și descrierea conținutului cursului și a obiectivelor de referință pentru fiecare temă, precum și sugestii privind orientarea activității individuale a studenților. Pentru o însușire mai profundă a Relaţiilor Internaţionale se propune studierea literaturii de specialitate.

            Curriculum dat este adresată studenţilor de la specialitatea Drept și Limbi străine în cadrul cursului sunt expuse temele disciplinei Uniunea Europeană: istorie şi contemporaneitate. Scopul cursului dat este de a explica din perspectivă istorică procesul apariţiei şi consolidări UE, studiind evoluţia instituţională prin prisma tratatelor constitutive. Analiza în contextul transformărilor geopolitice a evoluţiei UE de la o structură cu prerogative exclusiv de natură economico-financiare într-o organizaţie cu o politică comunitară. În plus vom analiza activitatea principalelor organe comunitare şi procesul funcţionări la fel ca şi cel decizional în cadrul UE. În acelaşi timp va  fi analizate variantele posibile de evoluţie al acestui organizaţii.

Disciplina este destinată studierii de către studenții de la programul de Drept și Limbi străine, în semestrul IV de studii. Este o disciplină care ajută studenții de a obține cunoștințe teoretice referitoare ca știința Relațiilor Internaționale. Acest program cuprinde întrebările și se bazează pe subiecte studiate anterior, cu aprofundarea cunoștințelor în diverse domenii adiacente.  Toate aceste aspecte teoretice formează o viziune globală referitoare la procesul de organizarea, planificare și control a relațiilor internaționale, ceea ce are ca scop de a forma competențe de cunoaștere, de aplicare în practică și de a efectua diverse studii și cercetări.

Beneficiarii unității de curs sunt studenții programului de studii: Drept și Limbi străine.

Limba de predare: română, rusă.


Prezentul Curriculum universitar este un instrument metodic, ce reflectă cadrul general al predării disciplinei „IPPC” și evaluării cunoștințelor studenților. El include trei niveluri comportamentale pe care se bazează formarea profesională: cunoaștere, aplicare și integrare. De asemenea se indică prin ce conținuturi se preconizează realizarea obiectivelor proiectate, toate acestea având drept scop ghidarea activităților de predare a profesorilor și învățare a studenților în procesul de formare a studenților. Curriculum dat presupune reliefarea cadrului conceptual, obiectivelor generale și administrarea disciplinei, precum și descrierea conținutului cursului și a obiectivelor de referință pentru fiecare temă, precum și sugestii privind orientarea activității individuale a studenților. Pentru o însușire mai profundă a Relaţiilor Internaţionale se propune studierea literaturii de specialitate.

                           Curriculum dat este adresată studenţilor catedrei de relaţii internaţionale în cadrul căruia sunt expuse temele disciplinei instituţiile politice europene. Scopul cursului este de a determina locul şi rolul instituţiilor comunitare în UE. Vor fii anualizate evoluţia istorică şi structural-funcţională a fiecărei instituţii în parte prin pizma tratatelor constitutive. În acelaşi timp un punct de interes major pentru noi este determinarea rapoartelor juridico-funcţionale intre instituţiile comunitare, la fel ca şi între ele şi statele naţionale. Unul din cei mai importanţi factori care motivează necesitatea studieri instituţiilor politice UE este rolul acestora în consolidarea  organizaţiei şi transformarea acestuia dintr-o organizaţie interguvernamentală clasică într-o structură supranaţională. La fel vor fi analizate variantele posibile de evoluţie, prin pizma participări statelor naţionale în procesul decizional comunitar. Politica Externă şi de Securitate Comună. Scopul cursului dat este de a explica procesul de funcţionare a instituţilor UE. La fel determinarea rolului în acest sistem instuţional a PESC-lui. Analiza în contecstul transformărilor geopolitice a evoluţiei UE de la o structură cu prerogative exclusiv de natură economico-fianciare către o organizaşie cu o politică externă unică în raport cu anumite problemele mondiale sau state. În plus la aceasta vom explica procesul funcţionări şi procesul decizional în cadrul PESC. La fel vor fi analizate variantele posibile de evoluţie al acestui pilon europian şi inplicarea fiecări stat membru în activitatea organului vizat.

Disciplina este destinată studierii de către studenții de la programul de studii 0312.2. Relații Internaționale, în semestrul V de studii. Este o disciplină care ajută studenții de a obține cunoștințe teoretice referitoare ca știința Relațiilor Internaționale. Acest program cuprinde întrebările și se bazează pe subiecte studiate anterior, cu aprofundarea cunoștințelor în diverse domenii adiacente.  Toate aceste aspecte teoretice formează o viziune globală referitoare la procesul de organizarea, planificare și control a relațiilor internaționale, ceea ce are ca scop de a forma competențe de cunoaștere, de aplicare în practică și de a efectua diverse studii și cercetări.

Beneficiarii unității de curs sunt studenții programului de studii: 0312.2 Relații Internaționale.

Limba de predare: română, rusă.


Cursul universitar „Doctrinele economice„ este o disciplina economică fundamentală universitară cu tradiţii de predare în toate universităţile europene. Cursul are drept obiectiv general de a face cunoştinţă cu toate şcolile  tradiţionale şi netradiţionale în domeniul doctrineleor şi politicilor economice mondiale şi internaţionale.


Metodologia cercetării proceselor social-politice este un curs universitar care dezvoltă capacitățile cognitive ale persoanei prin asimilarea metodelor și procedeelor cunoașterii. Deosebirea nivelurilor cunoașterii: inferior și superior, permite fiecărui student să înțeleagă cum își poate verifica și completa cunoștințele despre ambianța socială. Compartimentele cursului sunt: Gnoseologia, Epistemologia și Metodologia cercetării.

Este un curs util pentru oamenii inteligenți și care doresc să/și dezvolte abilitățile.
un curs de test

Cursul universitar Filosofia Integrarii Europene vizeaza europenizarea tinerilor din Republica Moldova.prin cunoașterea valorilor democrației europene. O atenție sporită autorul acordă traseului european al Republicii Moldova, inițiază discuții asupra dificultăților cu care se confruntă autoritățile, societatea civilă și în general societatea moldovenească în procesele de asociere și integrare europeană. Abordarea instituțională a Uniunii Europene, ne permite să inițiem dezbateri publice cu referire la modelele optime de guvernare și guvernanță europeană. Conținutul celor XI teme ne va permite împreună să definim avantajele integrării europene a Republicii Moldova și să punem în evidență cauzele dificultăților cu care ne vom confrunta

Cursul teoretic „Bazele diplomației” este destinat studenților, care studiază la facultatea Relații internaționale și Științe politice, Limbi străine și Drept. Scopul principal al cursului este de a studia conceptele și noțiunile de bază ale diplomației, tipurile diplomației și principale forme de manifestare.  


Cursul  este destinat studenţilor anului I Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, El este unul din cursurile fundamentale în care se studiază regulile de formare a unităţilor lexicale, gramaticale, stilistice, latura lor semantică, precum şi particularităţile de folosire a acestor unităţi în construcţiile de ordin superior (stabile şi libere) ale limbii engleze moderne. 

Cursul de Limba  modernă B  pune accentual pe asimilarea și cunoașterea mai aprofundată a  vocabularului și a procedeelor gramaticale și sintactice. Acest program cuprinde întrebările de cultură, civilizaţie, istorie şi economie germană. Conţinuturile preconizate vor influenţa şi organiza procesul de instruire, forma instituţionalizată îmbinându-se cu lecturi independente, obligatorii şi la alegere, cu analiza textelor literare, cu documentarea în probleme de civilizație, istorie ş.a.
Cursul respectiv își propune formarea capacităţilor şi deprinderilor  de instruire generală   cît şi integrarea studenţilor într-o comunitate internaţională.

 

 Disiplina se predă pe parcursul semestrului V, fapt în care studenţii – viitorii specialişti în domeniul Limba și literatura engleză și germană v-or fi supuşi unor testări şi lucrări la domiciliu, elaborarea lucrului individual, fapt care spre finalul acestui simestru v-or susţine un examen oral acumulînd punctajul şi numărul de credite necesare pentru eventuala  promovare în alt simestru de studiu.


  

Cursurile de Traducere consecutivă și simultană acoperă o varietate stimulativă de discursuri video, sau audio discursuri, care se găsesc într-o vastă complementaritate cu ariile de competențe din domeniul lingvisticii, gramaticii limbii engleze, lexicul, interpretări în stiluri, registre și tematici diferite. Cursurile contribuie la însușirea competențelor de interpretare orală și la atingerea unui standard lingvistic necesar promovării interpretării consecutive și simultane.      

  Cursurile vizează nu doar interpretarea propriu –zisă, ci și unele explicații mai mult sau mai puțin implicite, care au scopul de a contura mai clar sensul termenului sau expresiei respective, mai ales când acesta nu are corespondent direct în limba română/rusă. Pe de altă parte, se conturează şi scopuri instructiv-educative prin numărul mare de discursuri video, audio texte.Cursul de prelegeri „Teorie Economică” este elaborat în conformitate cu cerinţele planului de studiu şi este destinat atât studenţilor de la facultăţile de profil economic, cât şi tuturor celor interesaţi, având menirea de a-i ajuta să cunoască mai profund actualele probleme economice cu care se confrunţă societatea, să dobîndească abilități de analiză critică a problemelor stringente ale economiei naţionale, să facă propuneri concrete de soluţionare ale acestora, să fie pregătiţi pentru a activa în economia națională.


Cursul de sintaxă a limbii engleze reprezintă un curs teoretico-practic care se va desfăşoară într-un semestru de studiu cu studenţii anului absolvent. Scopul principal al cursului constituie prezentarea noţiunilor de bază ale sintaxei limbii engleze, a propoziţiei, a tipologiei acesteia, a părţilor de propoziţie principale şi secundare, a tipurilor de fraze, a topicii propoziţiei engleze. Cursul va face constantă referire la cunoştinţele obţinute de studenţi în urma studierii cursului de morfologie a limbii engleze pentru a trasa liniile de conexiune strînsă între cele două discipline interco
relate şi a demonstra legătura dintre ele. Latura informativă a cursului se îmbină cu latura practică, pentru realizarea căreia sunt preconizate un şir de seminarii. În cadrul acestora din urmă studenţii vor fi indemnaţi să realizeze exerciţii şi activităţi practice menite să integreze fenomenele studiate în contextul comunicării academice şi cotidiene. Activitatea studenţilor va fi organizată atît frontal, cît şi în grup şi individual. Pentru realizarea acestui deziderat, studenţilor li se va propune un set de exerciţii pentru muncă individuală în afara orelor academice. Studenţii vor fi stimulaţi să pregătească şi să prezinte informaţii suplimentare în formă de referat la temele studiate în cadrul orelor cu adăugarea aspectului comparativ sau contrastiv cu limba maternă.


Disciplina este destinată studierii de către studenții de la Facultatea de Limbi Străine a părţilor de vorbire sub aspect formal, semantic şi funcţional. Cursul conţine definiţii, descrieri ale fenomenelor gramaticale, reguli de formare şi de întrebuinţare a părţilor de vorbire, enumerarea excepţiilor şi a abaterilor de la norma generală şi are ca scop însuşirea noţiunilor gramaticale esenţiale şi a categoriilor gramaticale, reproducerea corectă a structurilor şi a formelor gramaticale în vederea folosirii lor ulterioare în comunicarea orală şi scrisă. Exerciţiile propuse la fiecare temă vor permite asimilarea şi consolidarea cunoştinţelor gramaticale.I. PRELIMINARII

Cursul de Stilistica limbii engleze ca stiinfa studiază diferite stiluri funcţionale si particularitaţile utilizarii mijloacelor stilistice in limbă. In dependenţă de sfera de utilizare a limbii conţinutul expunerii si situaţie, există cîteva stiluri functionale. Obiectul studierii stilisticii îl constituie unitaţile sistemului de limba la diferite niveluri: sunete, cuvinte, forme lor, fraze şi propoziţii. Pe baza fonologiei, lexicologiei si gramaticii stilistica arata cum trebuie să se utilizeze legile lor, determina ce feluri de mijloace ale limbii corespund normelor, scopurilor şi sferei de comunicare. Stilistica da exemple de exprimarii a unei gandire clare, exacte si emojionale, culegand cei mai potrivite cuvinte dintre cateva unitaji de limba similare sau identice in sens, dar cu nuance diferite. Normele vorbirii sunt stabilite diferentiat pentru fiecare stil. La fel, stilistica determina conotatiile stilistice. Studierea stilisticii are valoare teoretica şi practica pentru studenţi. Cunoştinţele de stilistica sunt baza pentru lucrul practic si de imbogăţire a culturii lingvo-stilistice a studenjilor.Prezentul Curriculum universitar este un instrument metodic, ce reflectă cadrul general al predării disciplinei „Organizați Internaționale” și evaluării cunoștințelor studenților. El include trei niveluri comportamentale pe care se bazează formarea profesională: cunoaștere, aplicare și integrare. De asemenea se indică prin ce conținuturi se preconizează realizarea obiectivelor proiectate, toate acestea având drept scop ghidarea activităților de predare a profesorilor și învățare a studenților în procesul de formare a studenților. Curriculum dat presupune reliefarea cadrului conceptual, obiectivelor generale și administrarea disciplinei, precum și descrierea conținutului cursului și a obiectivelor de referință pentru fiecare temă, precum și sugestii privind orientarea activității individuale a studenților. Pentru o însușire mai profundă a Relaţiilor Internaţionale se propune studierea literaturii de specialitate.

           Curriculum dat este adresată studenţilor catedrei de relaţii internaţionale, la fel este recomandat şi celor de la catedra ştiinţe politice în cadrul cursului sunt expuse temele disciplinei Uniunea Europeană: istorie şi contemporaneitate. Scopul cursului dat este de a explica din perspectivă istorică procesul apariţiei şi consolidări UE, studiind evoluţia instituţională prin prisma tratatelor constitutive. Analiza în contextul transformărilor geopolitice a evoluţiei UE de la o structură cu prerogative exclusiv de natură economico-financiare într-o organizaţie cu o politică comunitară. În plus vom analiza activitatea principalelor organe comunitare şi procesul funcţionări la fel ca şi cel decizional în cadrul UE. În acelaşi timp va  fi analizate variantele posibile de evoluţie al acestui organizaţii. În cadrul cursului sunt expuse temele disciplinei Organizaţii Internaţionale şi, rapoartele acestora cu RM. Scopul cursului dat este de a studia evoluţia istorică a OI, analiza sistemului instituţional şi a activităţii acestor structuri. Analiza în contextul transformărilor geopolitice a lumii şi rolul OI prin pizma implicaţilor statelor în activitatea acestora. Evoluţia organizaţilor din structuri cu caracter tehnic în structurii cu prerogative supra-statale. O atenţie deosebită va fi acordată procesului de stabilire şi întreţinere a relaţiilor dintre RM şi diverse OI, beneficele şi costurile statutului de membru.

Disciplina este destinată studierii de către studenții de la programul de studii 0312.2. Relații Internaționale, în semestrul II de studii. Este o disciplină care ajută studenții de a obține cunoștințe teoretice referitoare ca știința Relațiilor Internaționale. Acest program cuprinde întrebările și se bazează pe subiecte studiate anterior, cu aprofundarea cunoștințelor în diverse domenii adiacente.  Toate aceste aspecte teoretice formează o viziune globală referitoare la procesul de organizarea, planificare și control a relațiilor internaționale, ceea ce are ca scop de a forma competențe de cunoaștere, de aplicare în practică și de a efectua diverse studii și cercetări.

Beneficiarii unității de curs sunt studenții programului de studii: 0312.2 Relații Internaționale.

Limba de predare: română, rusă.


Acest un curs proba destinat pentru instruirea creatorilor de curs.